Identity

The Crafty Veggie Logo

Logo design for Crafty Veggie